Fundacja

Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku. Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, późniejszy wieloletni Prezes Zarządu Fundacji (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Drugi Fundator wycofał się prawie natychmiast po ustanowieniu Fundacji i nigdy więcej nie zainteresował się jej działalnością.

Pomysł ustanowienia Fundacji wynikał z niezwykle trudnej w latach 90. sytuacji finansowej polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Zadaniem Fundacji miało być wówczas wspieranie zagrożonych likwidacją placówek i pozyskiwanie dla nich środków finansowych. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest nadal prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów (uzależnionych od zachowań/czynności) oraz na rzecz bliskich tych osób.

Przez pierwsze lata, nasza działalność koncentrowała się głównie na organizowaniu wsparcia terapeutycznego dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy, wspólnie z Ośrodkiem Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu. Miało to miejsce w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie Z naszej oferty skorzystało kilka tysięcy osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została w 2009 r. zarzucona przez ówczesną Dyrekcję Instytutu. Z kolei, Narodowy Fundusz Zdrowia, który usiłowaliśmy do niej przekonać nie zainteresował się kontynuowaniem i finansowaniem tej, niezwykle ekonomicznej, formy pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim oraz stworzeniem dla niej nowej formuły dostosowanej do wymogów NFZ . W ten sposób, wielu osobom, odebrana została szansa na uzyskiwanie tej formy pomocy w powrocie do zdrowia. Staraliśmy się kontynuować ten program wyłącznie w ramach Fundacji, jednak z powodu braku wystarczających środków finansowych musieliśmy z tej formy działalności zrezygnować. Więcej o Strzyżynie

Inną naszą aktywnością był przygotowany w 2008 r. i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy bardzo, aby ten Program przekonał możliwie dużo osób, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć. Niestety nie wszystkie nasze argumenty trafiały do ówczesnych telewizyjnych decydentów i stąd nie wszystkie nasze założenia udało się zrealizować.

Po „upadku” Strzyżyny zmieniliśmy nieco profil naszych działań i w trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień i bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców takie jak np. ”Specyficzni pacjenci placówek lecznictwa odwykowego” czy też pierwszą w Polsce konferencję dotycząca uzależnień behawioralnych pt. „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” (październik 2010), w której wzięło udział prawie 120 specjalistów psychoterapii uzależnień z terenu całego kraju. W następnych latach, dzięki środkom z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, organizowaliśmy kolejne konferencje poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych. WIęcej o Fundacji

Osobą, która przez lat koordynowała od strony organizacyjnej, zarówno działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną jak i szkoleniową, była wieloletnia v-Prezes Fundacji p. Elżbieta Kosior. Chcemy nadal korzystać z Jej doświadczeń.

Po 25 latach działalności, wraz z nadejściem 2021 r., zdecydowaliśmy się na dokonanie zmiany pokoleniowej we władzach Fundacji. Przy tej okazji zmieniliśmy nieco nazwę Fundacji na „Fundacja Zależni Niezależni” (zamiast dotychczasowej – „Zależni-Nie-Zależni”), zmieniliśmy także nasze logo i jesteśmy w trakcie weryfikacji oraz rejestracji statutu Fundacji, jako organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji

Fundator – Bohdan T. Woronowicz

Specjalista psychiatra i specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Twórca i do czasu przejścia na emeryturę, wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień (OTU) w Instytucie Psychiatarii i Neurologii w Warszawie. Twórca i dyrektor Centrum Konsultacyjnego Akmed w Warszawie (www.akmedcentrum.eu).

Dorota Woronowicz – Prezes

Ewa Jaskułka – Wiceprezes

Rada Programowa Fundacji

Kamila Wadecka

Elżbieta Kosior

Małgorzata Wende Wardyńska

Borys Szyc

Arkadiusz Brykalski

Rafał Bujnowski

Ryszard Romaniuk

Zbigniew Żdżarski