Fundacja

Fundacja Zależni Nie Zależni, która początkowo działała pod nazwą Fundacja Centrum Konsultacji i Terapii Absolut, została ustanowiona w sierpniu 1995 roku. Jednym z dwójki Fundatorów był dr med. Bohdan Tadeusz Woronowicz, późniejszy wieloletni Prezes Zarządu Fundacji (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Drugi Fundator wycofał się prawie natychmiast po ustanowieniu Fundacji i nigdy więcej nie zainteresował się jej działalnością.

Pomysł ustanowienia Fundacji wynikał z niezwykle trudnej w latach 90. sytuacji finansowej polskich placówek ochrony zdrowia i poważnym zagrożeniem likwidacją m.in. placówek lecznictwa odwykowego. Zadaniem Fundacji miało być wówczas wspieranie zagrożonych likwidacją placówek i pozyskiwanie dla nich środków finansowych. Celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, było i jest nadal prowadzenie nieodpłatnych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjno-resocjalizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznych zachowań, nawyków i popędów (uzależnionych od zachowań/czynności) oraz na rzecz bliskich tych osób.

Przez pierwsze lata, nasza działalność koncentrowała się głównie na organizowaniu wsparcia terapeutycznego dla osób uzależnionych oraz dla ich bliskich. Przez wiele lat organizowaliśmy, wspólnie z Ośrodkiem Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu. Miało to miejsce w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Instytutu w Strzyżynie Z naszej oferty skorzystało kilka tysięcy osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Niestety ta jedyna w Polsce i prawdopodobnie na świecie idea została w 2009 r. zarzucona przez ówczesną Dyrekcję Instytutu. Z kolei, Narodowy Fundusz Zdrowia, który usiłowaliśmy do niej przekonać nie zainteresował się kontynuowaniem i finansowaniem tej, niezwykle ekonomicznej, formy pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim oraz stworzeniem dla niej nowej formuły dostosowanej do wymogów NFZ . W ten sposób, wielu osobom, odebrana została szansa na uzyskiwanie tej formy pomocy w powrocie do zdrowia. Staraliśmy się kontynuować ten program wyłącznie w ramach Fundacji, jednak z powodu braku wystarczających środków finansowych musieliśmy z tej formy działalności zrezygnować. Więcej o Strzyżynie

Inną naszą aktywnością był przygotowany w 2008 r. i wyemitowany w III Programie TVP wieloodcinkowy program telewizyjny pt. „Zależni Nie Zależni”, poświęcony różnym uzależnieniom. Chcieliśmy bardzo, aby ten Program przekonał możliwie dużo osób, że wszystkie uzależnienia są bardzo do siebie podobne i dlatego należy je traktować podobnie, a co najważniejsze, że trzeba i można je leczyć. Niestety nie wszystkie nasze argumenty trafiały do ówczesnych telewizyjnych decydentów i stąd nie wszystkie nasze założenia udało się zrealizować.

Po „upadku” Strzyżyny zmieniliśmy nieco profil naszych działań i w trosce o poszerzenie oferty placówek terapii uzależnień i bardziej profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych, organizowaliśmy ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników lecznictwa uzależnień z udziałem zagranicznych wykładowców takie jak np. ”Specyficzni pacjenci placówek lecznictwa odwykowego” czy też pierwszą w Polsce konferencję dotycząca uzależnień behawioralnych pt. „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” (październik 2010), w której wzięło udział prawie 120 specjalistów psychoterapii uzależnień z terenu całego kraju. W następnych latach, dzięki środkom z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, organizowaliśmy kolejne konferencje poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych. WIęcej o Fundacji

Osobą, która przez lat koordynowała od strony organizacyjnej, zarówno działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną jak i szkoleniową, była wieloletnia v-Prezes Fundacji p. Elżbieta Kosior. Chcemy nadal korzystać z Jej doświadczeń.

Po 25 latach działalności, wraz z nadejściem 2021 r., zdecydowaliśmy się na dokonanie zmiany pokoleniowej we władzach Fundacji, której Prezeską została Dorota Woronowicz, Wiceprezeską Ewa Jaskułka, Członkinią Zarządu Kamila Wadecka. Przy tej okazji zmieniliśmy nieco nazwę Fundacji na „Fundacja Doktora Woronowicza Zależni Niezależni” (zamiast dotychczasowej – „Zależni-Nie-Zależni”), zmieniliśmy także nasze logo, poszerzyliśmy zakres działań i uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji

Fundator – Bohdan T. Woronowicz

Specjalista psychiatra i specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim (www.b.woronowicz.dr-med.pl). Twórca i do czasu przejścia na emeryturę, wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień (OTU) w Instytucie Psychiatarii i Neurologii w Warszawie. Twórca i dyrektor Centrum Konsultacyjnego Akmed w Warszawie (www.akmedcentrum.eu).

Dorota Woronowicz – Prezeska

Ewa Jaskułka – Wiceprezeska

Kamila Wadecka- Członkini Zarządu

Rada Programowa Fundacji

Elżbieta Kosior

Małgorzata Wende Wardyńska

Borys Szyc

Arkadiusz Brykalski

Rafał Bujnowski

Ryszard Romaniuk

Zbigniew Żdżarski

Statut Fundacji